Tr | En
İŞLEME POLİTİKASI

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 1. AMAÇ

 

 1. KAPSAM

 

 1. TANIM VE KISALTMALAR.

 

 1. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER.

 

 

 

5.      KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

 

 

 

 

6.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

 

 

 

 

 

 

8.      KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

 

 

 

 

 

 

9.      KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

 

 

 

 

 

11.  İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. POLİTİKA’NIN YAYIMLANMASI VE SAKLANMASI

 

 1. GÜNCELLEME SIKLIĞI

 

 1. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

 

 1. AMAÇ

 

 

FBK Yapı ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak; çalışanlarımız, iş bağlantılarımız, müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanmasının sağlanması önceliğimizi teşkil etmektedir.

 

Bu nedenle, çalışanlarımız, iş bağlantılarımız, müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız ve sair üçüncü kişilerin faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz kişisel verilere ilişkin işlemeleri Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

 

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibini teşkil etmektedir. Bu sebeple, kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü ve etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmeye özen göstermekteyiz.

 

İşbu Politika, Şirketimiz faaliyetleri sırasında toplanan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesine (örneğin toplanması, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine) dair izlediğimiz yöntemleri ve ilkeleri düzenlemektedir.

 

 

 

 

 

 1. KAPSAM

 

 

 

Çalışanlarımıza, iş bağlantılarımıza, müşterilerimize, çalışan adaylarımıza, ziyaretçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza ve sair üçüncü kişilerin ait kişisel veriler dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler işbu Politika’nın kapsamındadır.

 

Politikamız, Şirket bünyesindeki kişisel verilerle alakalı bütün işleme faaliyetleri için uygulanmakta olup, KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer mevzuat gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır. Bu politika, Şirket tarafından, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde, ilgili detaylı veri prosedürleri ile birlikte uygulanmaktadır.

 

 

 1. TANIM VE KISALTMALAR

 

 

 

Bu bölümde Politika’da geçen teknik ve hukuki kavramlar kısaca açıklanmaktadır. Buna göre;

 

 

TANIM AÇIKLAMA
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza.
Alıcı Grubu Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan Şirket personeli
Elektronik Ortam Kişisel    verilerin    elektronik    aygıtlar    ile    oluşturulabildiği,    okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

 

 

 

 

Elektronik Olmayan Ortam Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.
Hizmet Sağlayıcı Belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemi.
Kanun 7/4/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Karartma Kişisel verilerin bütününün, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, boyanması ve buzlanması gibi işlemler.
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Veri İşleme Envanteri Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi

veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.

 

 

 

 

 

 

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Kişisel   verilerin   başka   verilerle    eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini.
Kişisel Verilerin Silinmesi Tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.
Periyodik imha Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini.
Politika Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi(VERBİS) Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

 

 

 

Yönetmelik 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe

giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 

 

 

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimiz aşağıda sıralanmaktadır:

 

 

 

 

Veri sahipleri, kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi öncesinde aydınlatılmalıdır. Verilerin toplanması öncesinde hak sahipleri aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmelidir:

 

 

 

 

 

Şirket olarak, kamuoyuna açık olan işbu Politika’nın anlaşılır ve kolay erişilebilir olmasına özen göstermekteyiz.

 

 

 

 

 

 

 

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın Kişisel Verilerin Güvenliği bölümünde detaylandırılmaktadır.

 

 

5.        KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

 

 

 

 

 

 

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

 

 

 

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

 

 

 

 

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 

 

 

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. Finans Veriler
 4. Özlük Verileri
 5. Hukuki İşlem
 6. Müşteri İşlem
 7. Fiziksel Mekan Güvenliğine Dair Veriler
 8. Görsel ve İşitsel Veriler
 9. Mesleki Bilgi
 10. Sağlık Bilgisi
 11. Diğer Veriler

 

 

 

 

 

6.        KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

 

 

 

 

 

Bu Politika, Şirketimizin KVKK ve ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları somut olarak nasıl uygulayacaklarına ilişkin yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Şirketimiz, bu Politikayı rehber edinerek kendi bünyesinde gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetlerini analiz edecek, bu Politikaya uyum için gerekli aksiyonları belirleyecek ve her türlü teknik ve idari önlemi alacaktır. Belirlenen aksiyonlar hayata geçirildikten sonra iç denetim mekanizmaları işletilerek Politikaya uygunluğun devamlılığı sağlanacaktır.

 

 

 

KVKK’ya uyumluluğun sağlanması için Şirketimiz tarafından kişisel veriler mevzuatta öngörülen genel ilke ve hükümlere uygun olarak işlenmelidir. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde dikkate alınması gereken ilke ve şartlar bu bölümde ele alınmaktadır;

 

 

 

 

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf yöntemlerle ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz. Bu kapsamda, Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık ve gereklilik prensiplerini uygulamaya koyarak sadece gerektiği kadar kişisel veriyi, veri işleme amaçlarına uygun düşecek seviyede işlemektedir.

 

 

 

 

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri almaktayız. İlgili kişiye de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için başvuruda bulunma olanağı sunmaktayız.

 

 

 

 

Şirket olarak, kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve hayatın olağan akışı çerçevesindeki faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

 

 

 

 

 

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

 

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

 

 

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

 

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika’nın ilgili maddesinde detaylandırılmaktadır.

 

 

 

 

Şirket olarak kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlarla işlemekteyiz:

 

 

 

 

 

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla,

 

 

 

 

 

 

Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olmamak üzere gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak Şirket tarafından açık rıza alınmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat gereği, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza, kanunda “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması durumunda işbu Politika’da yer alan açıklamalar geçerlidir.

 

 

 

 

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde ise kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebiliriz:

 

 

İlgili kişinin kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

 

 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 

 

 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 

 

Şirket, veri sorumlusu olarak, bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için işlenmesi zorunlu olan verileri, ilgili kişinin rızası olmasa dahi işleyebilecektir.

 

 

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

 

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda da açık rıza şartı aranmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

 

 

 

 

Özel nitelikli kişisel veriler (sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç), KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, İlgili Kişi’nin açık rızasının varlığı halinde veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde tarafımızca işlenir.

 

 

 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

 

 

www.fbk.com.tr internet sitesinde kullanılan çerezleri, internet sayfalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve internet sitemizde geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitelerimizde yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

 

İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, aktarabilir, saklayabilir ve başka şekillerde işleyebiliriz.

 

Kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla toplanıp işlenmesini istemiyorsanız internet sitelerimizde yer alan çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitelerimizin gerektiği gibi çalışmayabileceğini ve mal/hizmetlerin görüntülenmesi veya sunulmasında aksaklıklar meydana gelebileceğini hatırlatırız.

 

 

 

 

Şirket içinde kablosuz internet hizmeti verilmekte olup, söz konusu hizmet kapsamında ilgili mevzuat gereği Şirket, “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı” olarak tanımlanmaktadır.

 

 

 

Şirket içinde kablosuz ağa erişimler mümkün olup, söz konusu hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcıların tanımlanması, IP adres bilgisi, kullanıma başlama ve bitirme zamanı, hedef IP bilgisi gibi erişim kayıtlarının elektronik ortamda sisteme kaydedilmesi İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı’nın yükümlülükleri arasındadır. Bu kayıtlara ek olarak, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince log bilgileri de saklanmaktadır.

 

 

 

 

Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi iş başvurunuzun incelenmesi amacıyla işlemekte ve rızanızın bulunması halinde Şirket bünyesinde gelecekte açılacak pozisyonlarda değerlendirilmesi amacıyla gerekli süre boyunca saklamaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi işbu Politika’da belirtilen ilke ve kurallar uyarınca yürütülmektedir.

 

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler:

 

 

 

amaçlarıyla ve aşağıdaki araç, yöntem ve kanallarla toplanabilmektedir:

 

 

 

 

 

 

Çalışanlarımız ve çalışan adaylarımıza ait kişisel veriler, işbu Politika dışında Şirket’in İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Çalışanlarımız, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin kurallarla alakalı olarak ayrıca bilgilendirilmektedir.

 

 

 

 

Şirket olarak başta çalışanlarımız ve müşterilerimiz olmak üzere ziyaretçi ve diğer üçüncü kişilerin verilerini genel güvenlik amaçlarıyla toplamakta, saklamakta ve kullanmaktayız.

 

Bu kapsamda, Şirket binamızda bulunan kişilerin kamera görüntülerini temin etmekte ve bu kayıtları ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca saklamaktayız.

 

 

7.        KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

 

 

 

 

 

Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen düzenlemelere ve KVK Kurulu tarafından verilen kararlara uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

 

Şirketimiz tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVKK ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve

 

 

 

sınırlarla bağlı olarak özel hukuk tüzel kişilerine, yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. Ayrıca, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. Şirketimiz, kişisel verileri Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve Kanun veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece üçüncü kişilere aktarabilir.

 

 

 

 

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak, işbu Politika’da yer alan istisnai hallerden birinin var olduğu durumlarda, yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin:

 

 

koşuluyla kişisel veriler açık rıza olmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

 

 

 

 

Kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları kapsamında talep ettikleri bilgiler KVKK 8. maddesi uyarınca paylaşılır.

 

Ayrıca, Kişisel veriler işbu Politika’da belirtilen kurallar kapsamında aşağıda listelenen kişi kategorilerine aktarılabilir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişi Kategorisi Açıklama Aktarım Amacı
 

İş Ortağı

Şirket’in faaliyetleri kapsamında hizmet almak vb. amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları ifade eder. İş ortaklığı kapsamında planlanan faaliyetin gerçekleştirilmesi amacıyla
Yetkili Şirket’in yetkililerini ifade eder. Şirket’in faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla
 

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder. Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü amaçlarla
Hukuken Yetkili Özel            Hukuk Kişileri İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişilerini ifade eder. Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü amaçlarla

 

 

 

 

 

 

Kişisel verileri korumak için, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli önlemler almaktayız. Bu kapsamda;

 

 

 

 

 

 

8.        KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

 

 

 

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve Şirket’in Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası kapsamında saklamaktayız.

 

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının hepsinin ortadan kalkması veya ilgili kişinin talebi üzerine, verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonim hale getirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel veriler kapsamında aldığımız idari ve teknik tedbirler için lütfen Şirket’in Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nı inceleyiniz.

 

 

9.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

 

 

 

İşleme amaçlarımız kapsamında toplanan kişisel veriler işleme amaçlarımız ve yürürlükteki kanunlar kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır.

 

Kişisel veriler;

 

 

 

silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Söz konusu silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket’in Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamında yapılır.

 

Kişisel verileriniz, silinirken, yok edilirken veya anonim hale getirilirken işbu Politika’da yer alan güvenlik tedbirleri alınır.

 

Şirket, aksi Kurul tarafından belirtilmediği sürece kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer.

 

Kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla , ilgili kişinin başvuru formunda belirttiği yönteme göre kişisel veriler silinir veya yok edilir.

 

 

10.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

 

 

 

 

 

 

Şirket olarak;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek için;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz ve hukuka aykırı olarak ifşa edildiğini tespit etmemiz halinde bu durumu ilgili kişiye ve KVK Kurulu’na bildirmek için gerekli sistem ve alt yapıları oluşturmaktayız.

 

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda, KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 

 

11.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

 

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanı bulunsun ya da bulunmasın; ilgili kişiler Şirketimize başvurarak,   kişisel   verilerine   ilişkin   aşağıda   yer   alan   hususlarda   mevcut haklarını kullanabileceklerdir.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 

 

haklarına sahiptir.

 

 

 

 

 

İlgili kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini, KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem veya dilekçe ile Balgat, 1222. Cadde No:3 D:18, 06520 Çankaya/Ankara adresine

 

 

 

bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle fbk@fbk.com.tradresine iletebilirsiniz.

 

İlgili kişi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir.

 

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her koşulda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılır.

 

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

 

 

 

 

 

Kişisel veriler ile ilgili başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki hallerde reddedilebilir:

 

 

 

 

 

İşbu Politika’nın Başvurunun cevaplandırılma süresi başlıklı kısmında belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için başvuruların KVK Başvuru Formu aracılığıyla yazılı ve ıslak imzalı olarak elden teslim veya noter aracılığıyla gönderilme, elektronik imzalı olarak KEP üzerinden gönderilme yoluyla veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle yapılması gerekmektedir.

 

Talep kabul edilir ise gerekli işlemler uygulanır ve başvuru sahibine yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

 

 

 

 

 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin, cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

 

 

12.POLİTİKA’NIN YAYIMLANMASI VE SAKLANMASI

 

 

 

 

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası İnsan Kaynakları Departmanı Kişisel Verilerin Korunması dosyasında saklanır.

 

 

13.  GÜNCELLEME SIKLIĞI

 

 

İşbu Politika yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir.

 

 

 

14.  POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

 

 

Politika, Şirket’in internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Yönetim Kurul Kararı ile iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile İnsan Kaynakları Departmanı tarafından saklanır.

FBK © 2017 Tüm Hakları Saklıdır

İLETİŞİM
Merkez: Cevizlidere Mah. 1222.Cad. No: 3/18 Balgat/ANKARA
Tel: 0312 473 03 73 Faks: 0312 473 33 03
E-posta: fbk@fbk.com.tr
BİZİ TAKİP EDİN