Tr | En
AYDINLATMA METNİ

 

 

 

FBK Yapı ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği konusunda azami ihtimam göstermekteyiz. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, aşağıdaki açıklamaları Şirket’ten hizmet alan müşteriler, Şirketimiz nezdinde çalışan ya da aradaki hukuki ilişki kapsamında veyahut web sitemizin ziyaret edilmesi sebebiyle diğer tüm 3. kişilerin dikkatine sunar. Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını ayrıca saklı tutar.

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KVKK uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizce elde edilmiş/edilecek ya da şirketimiz ile paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde şirketimizce yasalara uygun olarak işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

Bu kapsamda Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesi ve haklarınıza ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir;

TANIMLAR

 

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik

tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.

 

 

KVK Kanunu

 

6698    sayılı    Kişisel    Verilerin    Korunması

Kanunu.

KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her

türlü işlemi.

  

 VERİ KATEGORİZASYONU

 

VERİ KATEGORİSİ AÇIKLAMA
 

Kimlik

Ad soyad, Anne – baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik nov.b.
İletişim Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon nov.b.
 

Özlük

Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.
 

Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.
Fiziksel Mekan Güvenliği Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.
Finans Bilanço      bilgileri,      Finansal      performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.
Mesleki Deneyim Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Görsel ve İşitsel kayıtlar v.b.
 

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve

protez bilgileri v.b.

Biyometrik Veri Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri v.b.

 VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şirketimiz FBK Yapı ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür;

Adres              : Balgat, 1222. Cadde No:3 D:18, 06520 Çankaya/Ankara

Telefon            0312 473 03 73

E-posta         : fbk@fbk.com.tr

 KİŞİSEL     VERİLERİN     TOPLANMASI,     İŞLENMESİ     VE     İŞLEME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan istihdam, hizmet politikası ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Grup Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

 

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecek ve 3. kişi müşterilere Şirket hedef ve konusunun icra edilebilmesi amacıyla aktarılabilecektir.

 

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla;

 

 

İŞLENEN    KİŞİSEL    VERİLERİN    KİMLERE    VE    HANGİ    AMAÇLA  AKTARILABİLECEĞİ

 

Toplanan kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metninin IV. maddesinde ayrıntıları ile açıklanan amaçlar kapsamında, Şirketimiz ilgili birimleri, departmanları, diğer personelleri, yöneticileri, hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, personelin birlikte çalışacağı planlanan Şirket tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri ve belgelerin kayıt güvenliğinin sağlanması ve depolanması amacıyla bilişim firmaları, personelin sorumlu olduğu veyahut da sorumlu olmasa dahi zorunluluk nedeniyle irtibat halinde kalması gereken Şirket müşterileri ve yetkilileri, Şirketin hukuki ilişkisinin bulunduğu sigorta şirketleri ve yetkilileri, personele hat çıkarılması ve telefon tevdii nedeniyle birlikte çalışılan telekomünikasyon şirketleri ve yetkililerine, para tahsilatı, fatura iptal ve para iadesi amaçlarıyla kredi kartı bilgileriniz bankalara, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, kart sistemi, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işin yürütülebilmesi ile Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile

 

edinilir. Şirketin güvenliğini sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği görsel verileriniz Şirkete yerleştirdiğimiz kameralar yoluyla ve ses kayıt cihazları ile elde edilebilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve

  1. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 3. ve
  2. numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

VII.    MUHAFAZA SÜRELERİ

 Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir;

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olması gereken süre kadar saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Kişisel verilerin saklanma süresine ilişkin mevzuatta belirli bir sürenin öngörülmediği durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine dair talepte bulunmanız halinde verileriniz ilk periyodik imha tarihinde ve en geç 6 ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

VIII.    İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanınız bulunsun ya da bulunmasın; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut haklarınızı (Başta KVK Kanunu 5-6. maddeleri ve ilgili düzenlemeleri yanında sair yasal mevzuat dairesinde Veri işlenmesi hususundaki düzenleme ve haklar dairesinde) kullanabilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak;

İlgili kanun ve muhtelif mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca, taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle fbk@fbk.com.tr adresine iletebilirsiniz.

 

IX.         VERİ İŞLEME SÜRECİNE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevap verilecek olup; talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tarafınıza tebliğini takiben 30(otuz) gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60(altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak Mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

FBK © 2017 Tüm Hakları Saklıdır

İLETİŞİM
Merkez: Cevizlidere Mah. 1222.Cad. No: 3/18 Balgat/ANKARA
Tel: 0312 473 03 73 Faks: 0312 473 33 03
E-posta: fbk@fbk.com.tr
BİZİ TAKİP EDİN